Eskus (Esitystaiteen keskus) Luentodemonstraatio Suvilahdessa 14.2.2013

Tilapäiset absoluutit: Esitystaide ja Taiteellinen tutkimus

Luentodemonstraatio

14.2.2013

Eskus (Esitystaiteen keskus), Puhdistamo (rak. 6), Kaasutehtaankatu 1, Suvilahti

Klo 16:00–18:00

Esa Kirkkopelto, Taiteellisen tutkimuksen professori (TeaK) ja Toisissa tiloissa ryhmän koollekutsuja (Eskus), esittelee uuden taiteellisen tutkimusprojektinsa, jonka lähtökohtana ovat Toisissa tiloissa –ryhmän harjoittamat kollektiiviset ruumiilliset muodonmuutokset.

”Tilapäiset absoluutit” on alun perin Harry Martinsonin vuonna 1938 esittelemä termi (provisorisk absolut), jonka avulla hän pyrki ymmärtämään runouden mahdollisuutta modernin luonnontieteen mullistamassa maailmassa. Voisiko runo muodostaa rajatun kytköksen kaikkeuteen, tilapäisen ja väliaikaisen absoluutin, joka yhdistäisi ihmiskokemuksen johonkin, joka empiirisesti ylittää inhimillisen kuvaus- tai sietokyvyn? Tutkimusprojektin työhypoteesissa yhdistyy teoria ja taiteellinen käytäntö. Yhtäältä tavoitteena on Martinsonin idean yleistäminen: Entä jos ihmiskokemus ja sitä peilaava maailma voitaisiinkin ymmärtää erilaisina ja moninaisina tilapäisinä absoluutteina? Toisaalta on tarkoitus tutkia sitä miten ihminen voi esityksellisin keinoin muuttaa kokemustaan tilapäisten absoluuttien suuntaan. Toisissa tiloissa –ryhmän kehittämiä harjoitteita tarkastellaan sekä muutoksen aikaansaamisen että sen tutkimisen mediumeina.

Poliittiset, eettiset ja ekologiset syyt tällaiseen tutkimiseen perustellaan tekstissä ”Yleistetyn antropomorfismin toinen manifesti: tilapäiset absoluutit” ja se on saatavilla ryhmän sivuilta: www.toisissatiloissa.net. Teksti jatkaa ja täydentää aiemmin vuonna 2004 julkaistua ”Yleistetyn antropomorfismin manifestia”, jossa ideana oli ihmishahmon yleistäminen ja lainaaminen ei-inhimillisille kokemus- ja olomuodoille. Nyt tavoitteena on ulkoisesti havaittavan hahmon lisäksi yleistää inhimillisen kokemuksen näkymätön sisäinen rakenne ja dynamiikka.

Eskuksessa järjestettävässä tilaisuudessa koetellaan tutkimushankkeen perushypoteeseja sekä teoriassa että käytännössä. Tilaisuuteen saapuvia kehotetaan mahdollisuuksien mukaan tutustumaan etukäteen Manifestitekstiin.

Tilaisuus kestää kaksi tuntia sisältäen keskustelun ja kahvitarjoilun.