Kriittinen taide – kriittisessä tilassa – Kulttuurirahaston katapultti-apuraha Mustarinda seuralle

Suomen kulttuurirahaston keskusrahasto on myöntänyt Mustarinda-seura
ry:lle 100 000€ Katapultti-apurahan kriittisen kuvataiteen asemaa
tukevaan toimintaan. Apuraha jakautuu kolmelle vuodelle. Katapultti on
uusi rahoitusmuoto, joka on tarkoitettu tietyn taiteenalan ja sen
toimintaedellytysten vahvistamiseen.

Yhteiskunnan kohtaamien sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten
haasteiden myötä kriittisen ajattelun tarve lisääntyy jatkuvasti.
Taloudellisen tulosajattelun ylikorostuminen on kuitenkin heikentänyt
kriittisen taiteellisen työskentelyn toimintaedellytyksiä. Suomen
kulttuurirahaston myöntämän apurahan mahdollistamana Mustarinda tukee
kriittisen kuvataiteen asemaa ja pyrkii palauttamaan sen näkyväksi
osaksi yhteiskuntaa. Tavoitteen saavuttamiseksi yhdistys toimii
yhteistyössä taiteen keskeisten instituutioiden sekä kriittisen
yhteiskuntatieteen edustajien kanssa.

Kriittisellä taiteella tarkoitamme ympäristönsä sosiaalisia,
ekologisia ja taloudellisia ominaisuuksia yleisellä tai
henkilökohtaisella tasolla esiintuovaa työskentelyä. Kriittisen
kuvataiteen ei tarvitse rajoittua perinteisen poliittisen tai
yhteiskunnallisen taiteen viitekehykseen. Kriittisyys voidaan nähdä
taiteen traditioon olennaisesti kuuluvana omaehtoista ja riippumatonta
taiteellista työskentelyä kuvaavana terminä. Kriittisyys eri
muodoissaan on keskeinen elementti niin kansainvälisen kuin
kotimaisenkin taiteen merkittävissä ilmiöissä. Myös kuvataiteen
koulutuksessa kriittinen ajattelu on tärkeässä roolissa.

Suomen kuvataidejärjestöjen liiton jäsenyhdistyksenä Mustarinda kokee
huolta siitä, kuinka kattavasti taiteen kenttä on omaksunut kapeat
taloudelliset ajattelutavat. Taiteen tukijärjestelmässä tukea on
viimeisen kahden vuoden aikana suunnattu vahvasti taiteen
tuotteistamiseen, managerointiin ja brändäämiseen. Kehitys heijastelee
laajaa yhteiskunnallista muutosta, jossa fokus on siirtynyt
tasokkaiden sisältöjen tuottamisesta positiivisen mielikuvan
rakentamiseen. Koemme tämän kehityksen vaaralliseksi etenkin
tilanteessa, jossa yhteiskuntarakenteet ovat kriisiytymässä. Kauas
tulevaisuuteen vaikuttavien taiteen kentän muutosten ei tulisi pohjata
osin jo vanhentuneisiin kilpailutalouden ja kulutuskulttuurin
paradigmoihin.

Tuottaakseen vaihtoehtoisia malleja käynnissä olevalle kehitykselle
Mustarinda tekee tiivistä yhteistyötä talous- ja yhteiskuntatieteiden
asiantuntijoiden kanssa. Valtavirtaisten talousnäkemysten rinnalle on
noussut vahvoja teoreettisia ja käytännöllisiä suuntauksia, jotka
kyseenalaistavat jaettuja totunnaisuuksia ja uskomuksia taloudesta.
Tuoreissa suuntauksissa muiden kuin kilpailutalouden periaatteiden
mukaan toimivien elämän osa-alueiden säilymistä pidetään tärkeänä.
Asiantuntijoiden mukaan yhteiskunnallisen kehityksen liikkumisvara
onkin huomattavasti suurempi kuin mitä julkisessa keskustelussa
annetaan ymmärtää. Teemme yhteistyötä myös ympäristöfilosofian ja
ympäristötieteen asiantuntijoiden kanssa, koska varsinkin pitkän
tähtäimen yhteiskunnallista kehitystä hallitsevat ekologiset ja
resurssien niukkuuteen liittyvät uhkatekijät. Taiteen kentän
muutoksissa on huomioitava mahdollinen ja jopa todennäköinen
siirtyminen talouden kasvua painottavasta kehityksestä kohti
ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa. Korkeatasoisella
ja kriittisellä taiteella on oleellinen rooli tässä siirtymävaiheessa
ja sitä seuraavassa kulttuurisesti painottuneessa
hyvinvointiyhteiskunnassa.

Seuraavan kolmen vuoden aikana Mustarinda edistää kriittisen
kuvataiteen asemaa tuottamalla asiantuntijanäkökulmia taiteen kentän
kehittämiseen, tukemalla yhteistyötä taiteellisen ja tieteellisen
ajattelun välillä ja korostamalla kriittisen ajattelun ja ekologisen
diskurssin merkitystä osana taiteen käytäntöjä. Tavoitteena on myös
parantaa kriittisen kuvataiteen näkyvyyttä, lisätä taiteellisen
asiantuntijuuden painoarvoa taiteen kentällä ja sitoa taiteellinen työ
osaksi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta. Monet
toiminnoista, kuten näyttelyt, koulutustilaisuudet, erilaiset
tapahtumat ja kansainvälinen residenssiohjelma taiteilijoille ja
tutkijoille, tapahtuvat Hyrynsalmella Paljakan vaaran laella, Suomen
viimeisiin lukeutuvien luonnonmetsien keskellä sijaitsevassa
Mustarinda-talossa. Toiminta luo uudenlaisia yhteyksiä maaseudun ja
kaupungin välille ja saattaa yhteen kriittisen ajattelun parissa
työskenteleviä taiteilijoita ja tutkijoita Suomesta ja ulkomailta.

Mustarinda-seura ry
Paljakantie 61, 89400 Hyrynsalmi
www.mustarinda.fi