LIITY TAIDEALAN YLEISKOKOUKSEEN – 16.12.2017, ILOKIVI, JYVÄSKYLÄ

Kaikkien alojen taiteilijat, kuraattorit, tuottajat, näyttelyvahdit, oppaat, teknikot, kriitikot, huoltohenkilöt, ja kategorioiden väliin putoajat – erityisesti te, jotka kamppailette elantonne kokoonsaamiseksi osa-aikatöillä ja itsennetyöllistäjinä

Dear artists of all fields, curators, producers, invigilators, guides, technicians, critics, maintenance personnel, and others who are working with art – especially those who are struggling to get by with freelance/part-time jobs and self-employment.

Tämä on kutsu yleiskokoukseen. Kokoonnumme keskustelemaan taidealan palkattomasta ja huonopalkkaisesta työstä ja mahdollisista minimipalkkavaatimuksista. Yleiskokous on 16 Joulukuuta 2017 klo 10 – 19:00 Ilokiven ruokalan salissa Jyväskylässä.

This is a call for a general assembly. Together we seek to address issues of unpaid and poorly paid labour in the art field, and possible minimum fee requirements. The general assembly takes place on Saturday, the 16th of December 2017, from 10:00 to 19:00 in Cafeteria Ilokivi in Jyväskylä.

Yleiskokouksen pyrkimyksenä on ilmaistyön monimuotoisuuden hahmottaminen ja mielikuvien luominen keinoiksi vastustaa epäselviä, ilmaisia ja talkootyön tuotantomuotoja. Kokoontumisen tavoitteena on raportti, johon mahdolliset vaatimukset ja ratkaisut oikeudenmukaisempaan työkulttuuriin ovat kirjattuina. Raporttia työstetään kokouksen jälkeen yhteisesti sovituin keinoin. Raportti on tarkoitettu taiteilijoille tueksi ja viitteeksi epäselvissä palkkakysymyksissä. Toinen yleiskokouksen mahdollinen tavoite on maanlaajuisen verkoston luominen tulevissa taiteellisen työn kysymyksiä koskevissa yhteistyöhankkeissa.

The aim of assembling is to understand the complexity of the situation and come up with imagination for personal and collective forms of action and resistance regarding the cases of unsettled, free and voluntary forms of art production. The goal of the general assembly is to draft a public report with claims for improving the situation of artistic labour. The report will be worked further and finalised after the assembly through a collectively agreed method. The report is meant as a future point of reference for singular claims and forms of resistance. The second possible aim of assembly is building a network for future collaborations on matters of artistic labour.