Live Herring haluaa mediataiteen koko Suomen kartalle! 9.4.2013

Soile Ollikainen & Päivi Hintsanen 9.4.2013

Mediataiteilijoilla on suhteellisen heikot mahdollisuudet saada teoksiaan esille pääkaupunkiseudun ja suurimpien kaupunkien ulkopuolelle ilman kohtuuttoman suurta omaa taloudellista panosta. Pienimuotoisten projektien ja teosten toteuttaminen onnistuu taiteilijoilta paikasta riippumatta, mutta suurempien teosten toteuttaminen sekä kouluttautuminen tai kurssitus pääkaupunkiseudun ja suurimpien kaupunkien ulkopuolella on miltei mahdotonta.

Alueellinen epätasa-arvoisuus ei kohdistu vain taiteilijoihin ja taiteen esittäjiin, vaan myös taideyleisöön. Jos mediataidetta ei esitetä pääkaupunkiseudun ja suurimpien kaupunkien ulkopuolella, ei yleisölläkään ole mahdollisuutta nähdä sitä.

Tilanne, jossa suomalaisen mediataiteilijan on usein helpompi saada teoksiaan esille ulkomaille kuin pääkaupunkiseudun ulkopuoliseen Suomeen, on paradoksaalinen ja kummallinen – mutta muutettavissa!

Live Herring on 2000-luvun puolivälistä Jyväskylässä toiminut työryhmä, jonka tavoitteena on tuoda mediataidetta ja -kulttuuria näkyvämmin esiin ja ohjata yleisöä sen pariin erityisesti Keski-Suomen alueella. Työryhmä on keskittynyt erityisesti edistämään uusmediataiteen esiintuomista ja tekemistä. Live Herringin toiminnan lähtökohta oli aluksi yksittäisten tapahtumien, työpajojen ja näyttelyiden järjestämisessä. Toiminnan luonne muuttui pitkäjänteisemmäksi, kun Keski-Suomen taidetoimikunta nimesi työryhmän vastaamaan media- ja elokuvakulttuurin läänintaiteilijan työstä vuoden 2009 alusta. Tätä kirjoitettaessa viiden vuoden toimikauden viimeinen vuosi on hyvässä vauhdissa.

Vaikka suomalainen mediataide on maailmalla tunnettua, etenkään uusmediataiteen levitykseen tarvittavaa infrastruktuuria ei Suomessa juurikaan ole. Keski-Suomesta tarkasteltuna mediataiteen levinneisyyskartta näyttää maantieteellisesti kovin epätasa-arvoiselta: varsinkin uuteen teknologiaan perustuvaa mediataidetta pääsee näkemään ja sitä tehdään lähinnä pääkaupunkiseudulla ja muutamassa suuremmassa kaupungissa. Videotaide on saavuttanut suhteellisen vakiintuneen aseman taidekentällä, mutta senkään esittämiselle ei kaikissa näyttelypaikoissa ole edelleenkään edellytyksiä. Digitaalisia tekniikoita ja dataa käyttävän uusmediataiteen esittämisen mahdollisuudet ovat usein erittäin huonot.

Live Herring on puuttumassa ongelmaan ja hakee parhaillaan rahoitusta kolmivuotiseksi suunnitellulle Mediataide kartalle -projektille. Sen lähtökohtana on parantaa (uus)mediataiteen näkyvyyttä ja ratkoa sen esiintuomiseen liittyviä ongelmia pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa erityisesti pienemmillä paikkakunnilla. Projektin käynnistämisen taustalla on työryhmän läänintaiteilijakauden toiminnan kautta syntynyt hahmotus mediataiteen esiintuomiseen ja tekemiseen liittyvistä ongelmista. Hankkeen perustana on mediataiteilijoista, mediataiteen tuottaja- ja välittäjäorganisaatioista sekä näyttelypaikkojen edustajista (esim. museot ja galleriat) koostuva yhteistyöryhmä.

Ensimmäinen askel Mediataide kartalle -projektin käynnistämiseen otetaan jo tänä keväänä, kun Live Herring lähestyy mediataiteilijoita, mediataidekentän toimijoita ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisia taidemuseoita lähettämällä heille mediataiteen esittämistä koskevan kyselyn. Haluamme kyselyn kautta kerätä tietoa mediataiteen esittämisen nykytilasta ja esittämiseen liittyvistä mahdollisista ongelmista pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään työpajoissa.

Työpajoissa kysytään samoja kysymyksiä yhtä aikaa sekä esittäjiltä, tuottajilta että taiteilijoilta: Onko teosten esittämisen esteenä esimerkiksi taloudelliset resurssit, tietotaidon puute, tiedon puute tai yhteisen kielen puuttuminen? Mitkä ovat suurimmat ongelmakohdat ja miten niitä voidaan lähteä ratkaisemaan? Kuinka paljon ja millä keinoin museot/esityspaikat ovat halukkaita panostamaan asiaan ja mitä se vaatii taiteilijoilta? Kyselemällä kartoitetaan ongelmakohdat, mahdolliset ristiriidat ja se, mikä kullekin taholle on tärkeintä. Projektin toimenpiteet määrittyvät työpajan tulosten perusteella.

Työpajatyöskentelyn tuloksena kehitetään projekti- ja tuotantomalleja. Mallit pilotoidaan ja ne tullaan julkaisemaan, jotta ne tulevat kaikkien mediataiteilijoiden, museoiden, esityspaikkojen ja tuottajien sekä levittäjien käyttöön. Mahdollisia malleja ovat esimerkiksi “mediataiteen työkalupakit” taiteilijoille, museoille/esityspaikoille ja tuottajille. Laajempia mahdollisia malleja ovat esimerkiksi erilaisten osallistavien yleisötyöpajakonseptien luominen, kiertävän työskentely- ja residenssitoiminnan malli, maan kattavan kiertonäyttelykonseptin suunnitteleminen sekä alueellisen laitteistopankkimallin kehittäminen. Lopulliset ja toteutettavat toimintamallit ratkaistaan työpajoissa ja toimijoilta tulevan palautteen mukaan.

Mediataide kartalle -projektiin voi tutustua tarkemmin Live Herringin kotisivuilla

Kirjoittajat Päivi Hintsanen (mediataiteilija) ja Soile Ollikainen (tuottaja, FM) toimivat Live Herring -ryhmässä, jonka tavoitteena on tuoda (uus)mediataidetta – ja kaikenlaista audiovisuaalista kulttuuria – näkyvämmin esiin. Ryhmä toimii vielä vuoden 2013 loppuun elokuva- ja mediakulttuurin läänintaiteilijana Keski-Suomessa ja jatkaa sen jälkeen toimintaansa vapaana ryhmänä.