Tägistä tarinaksi – ilmainen porno ja narratiivisuus

22.5.2009 Juuso Pekkinen

”Kuvittelen, että hyväksytään väite, jonka mukaan seksuaalisuutta koskeva diskurssi on viimeisen kolmensadan vuoden ajan pikemminkin lisääntynyt kuin vähentynyt. Se on tuonut muassaan kieltoja ja rajoituksia, mutta paljon olennaisempaa on, että se on lujittanut ja juurruttanut kokonaisen seksuaalisuuksien kirjon”.
-Michel Foucault, Seksuaalisuuden Historia

Michel Foucault kirjoittaa Seksuaalisuuden historiassaan, kuinka seksiin ja sukupuoleen liittyvä diskurssi on 1700-luvulta lähtien laajentunut osana seksuaalisuuteen liittyvää hallinnan mekanismia. Seksuaalisuutta alettiin sanallistaa muotoon, jossa se kävisi hallittavaksi. Käsitteellistämisen tarkoituksena oli eristää poikkeavaksi kaikki ne seksuaalisuuden muodot, jotka eivät kuuluneet heteronormatiivisen perheenlisäämisen käytäntöihin ja jotka eivät sopineet teollistuvan maailman tarpeeseen tuottaa lisää työvoimaa.

Seksuaalisen vapautumisen myötä diskurssin voinee sanoa kääntyneen alkuperäistä tarkoitustaan vastaan. Kategorisointi ja määrittely on pornografian myötä omaksuttu osaksi kuluttajien omaa kielenkäyttöä, jolla käyttäjä voi itse segmentoida itsensä ja löytää nimet omille seksuaalisille tarpeilleen. Kun puhutaan tavallisesta ”mainstream” -pornografian kuluttajasta, subjekti määrittelee itse omat tarpeensa. Internetissä hakusanoilla eli nk. ”tageilla” voi hakea sisältöä, jonka rakenteelliset elementit vastaavat toivottuja hakukriteerejä. Portaalit kuten Redtube, Pornhub sekä Spankwire tarjoavat ilman maksua klippejä, joita internetyhteyden omaava kuluttaja kykenee helposti katselemaan.

Kerronnan elementtejä etsimässä

Vaikka pornon ensisijaiseksi funktioksi voidaan määritellä seksuaalisen kiihokkeen hakeminen, syvempi tarkastelu johtaa kompleksisten narratiivisten elementtien löytämiseen. Pornon dramaturgia on usein varsin parjattua. Rehellisyyden nimissä, kun ”pizzapoika” saapuu ”lastinsa” kanssa tytön luokse, on tarinan suhteen harvemmin suurempia yllätyksiä luvassa. En kuitenkaan halua sortua yleistyksiin, ja pyrinkin luomaan yleiskatsauksen niihin kerronnan muotoihin, joita pornoartefakteissa ja niiden välittömässä läheisyydessä esiintyy. Diversiteetti on laaja aina kokonaisista alun, keskikohdan ja lopun sisältävistä tarinoista hienovaraiseen asymmetriseen kerrontaan, joka rajaa itse panoa. Tarkoituksenani ei ole tehdä laajaa analyysia narratiivisista yksityiskohdista, vaan tarjoilla näkökulma, jota voi käyttää pohjana syvempään tarkasteluun.

Tarkennan hiukan kohdettani: tulen tarkastelemaan nimenomaan ilmaista internetistä löytyvää videopornoa, jolla on keskeinen rooli kuluttajan pornografisen tietoisuuden rakentamisessa on tänä päivänä. Aiheen ajankohtaisuutta korostaa globaali taloudellinen epävarmuus, joka on vaikuttanut tämänhetkiseen pornon kulutukseen.

Aikuisviihteen tuottajat ovat pitkään olettaneet filmiensä menekin kestävän talouden vaihtelut, mutta viime aikoina on tullut esiin, ettei näin ole. Elokuvan logistiset- sekä tuotantokustannukset fyysisenä esineenä ovat nostaneet tuotteiden hintoja, ja rahoistaan tarkat kuluttajat ovat vähentäneet ostojaan. Netin ilmaispornosivustot ovat voittajia. Keskityn tarkastelussani aiemmin tekstissä mainittujen nettiportaalien tarjontaan, ja pyrin kokoamaan yleiskuvan siitä, minkälaisia kerronnan keinoja sivustojen tarjoama viihde sisältää.

Kommunikaation funktiot Jacobsonin mukaan

Ensinäkemältä, varsinkin jos pornoa ja sen kulutusta moralisoidaan, aikuisviihteen funktioksi nähdään toimiminen masturbaation apuvälineenä tai yleisenä seksuaalisena kiihokkeena. Tämä on sen tarkoitus useimmissa käyttötilanteissa, mutta tarkasteltaessa pornoa Roman Jacobsonin kommunikaation funktioiden valossa, voidaan löytää muitakin tarkoitusperiä. Roman Jacobson jakaa teoriassaan tarkastelun kohteena olevan informaatiosisällön niin, että se toteutuu joko yhden tai useamman funktion kautta.

1.Emotiivinen funktio hallitsee viestintää silloin, kun painopiste keskittyy lähettäjään ja tämän tunnetilaan.

2.Konatiivinen funktio pyrkii vaikuttamaan vastaanottajan ajatuksiin tai/ja toimintaan.

3.Referentiaalinen funktio sitoo informaation kontekstiin tai kohteeseen.

4.Faattinen funktio on viestissä keskeinen, kun sillä testataan kommunikaatiokanavaa; eräänlainen ”haloo”-viesti, jolla testataan yhteys.

5.Metakielellinen funktio toteutuu, kun viitataan itse kommunikaation prosessiin, tai luodaan merkkijärjestelmän sisäisiä merkityksiä.

6.Poeettinen funktio taas hallitsee silloin, kun kielestä ja sen muodosta tulee itsestään merkitys, ja viestin sisällä leikitellään esimerkiksi sen paradigmaattisella rakenteella.

Esimerkiksi runoudessa, jossa kieli toimii keskiössä, poeettinen funktio korostuu. Jos runoartefaktilla viitataan esimerkiksi vallitsevaan lamaan, ensimmäinen funktio toimii yhdessä referentiaalisen funktion kanssa. Jos taas runo kertoo kirjoittajassa syntyneestä keväisestä rakkauden huumasta, siinä vaikuttaa emotiivinen funktio poeettisen lisäksi.

Pornografiassa ensisijainen ja kaikkein dominoivin funktio on konatiivinen, joka ohjaa pornon katselijaa seksuaalisen kiihottumisen tilaan. Vaikka tämä käyttötarkoitus on mitä ilmeisin, on merkillepantavaa, että pornoon useimmiten sisällytetään muitakin funktioita. Emotiivinen funktio kuuluu mitä ilmeisimmin pornoon, varsinkin kliimaksihetken representaatioihin (nk. ”money shot”, ejakulaatio naisen kasvoille). Varsinkin angloamerikkalaiseen pornoon liittyy kuitenkin usein ylikorostettua koneellista ja stereotyyppistä ähkimistä, jonka aitoutta voidaan hyvällä syyllä epäillä.

Poeettisen funktion toteutuminen taas on nähtävissä tavassa, jolla porno käsittelee tärkeintä materiaaliaan, ihmisen ruumista. Keho korostuu ja karrikoituu katseiden kohteena, ja itse aktin koreografia on muodostunut mitä painokkaimmaksi yksittäiseksi elementiksi. Erityisesti asento, jossa nainen ratsastaa miehellä selkä tämän kasvoja kohden on pornografiassa usein nähty, koska kuvatessa naista tämän etupuolelta, ruumiille voidaan antaa kaikki visuaalinen valta, niin että penetraatio on mitä selvimmin nähtävissä. Kehoa käännellään, minkä itsetarkoituksellisuus seksuaalisten konnotaatioiden valossa on välttämätöntä pornon ensisijaisen käyttötarkoituksen toteutumiselle. Kuitenkin poeettinen funktio näyttäytyy välillisesti kehoelementin ja sen rajojen tutkimisena.

Puhuttaessa pornon etiikasta viitataan usein pornon sisäisiin sukupuolirooleihin ja normeihin, jolloin kiinnitetään huomiota sen metakielellisiin rakenteisiin. Väitän kuitenkin, että pornontuottajien intentio on tunnistettavien valtarakenteiden lisäksi tuottaa symbolisilla elementeillä narratiivisuutta, jonka motiivi on mielenkiintoinen kysymys. Kiinnostavaa kerronnallisuutta on löydettävissä pornon referentiaalisesta funktiosta, jonka toimintamalleja pyrin tässä tekstissä tarkastelemaan. Tartun aiheeseeni luokittelemalla ilmaisten pornovideoiden erilaisia alkuperiä, joiden tiedostaminen on olennaista analysoitaessa internetistä löytyvää hyvinkin fragmentoitunutta pornon maailmaa.

Pornoklipit eivät ole uskollisia jollekin tietylle portaalille, vaan samaan pätkään voi törmätä lukuisilla eri sivustoilla. Tarjolla olevan materiaalin alkuperä on hyvin monimuotoinen. Voidaan jopa väittää, että tarjolla on rinta rinnan tuoreiden tuotosten kanssa lähes historiallista aineistoa. Jo nopealla selailulla voi löytää lukuisia eri alkuperistä lähtöisin olevia klippejä.

1.Alkuperäisestä kontekstistaan irrotetut videot. Pornosivustoilta voi löytää lukuisia kontekstistaan irrotettuja kohtauksia, jotka ovat aikaisemmin kuuluneet osaksi pidempää elokuvaa. Toisinaan nämä pätkät sisältävät jonkin verran varsinaista aktia edeltävää dialogia, joskus taas aikaisemman yhteyden voi päätellä videoon liittyvistä hakusanoista. Usein aikaisemmasta asiayhteydestä kielii narratiivisesti rikas sisältö (tilannetta tukeva lavastus, voimakkaasti esille tuotu roolitus), ja usein nämä klipit ovat tuotannollisesti korkealaatuisia. Tämän tyyppisissä klipeissä voi törmätä jopa vuosikymmeniä vanhoihin tuotoksiin, ja monesti käykin niin, että aika muuttuu filmiä tagittaessa määrittelevästä ilmaisevaksi. Kun joku kaipaa fantasiansa tueksi kasarikarvoitusta tai jumppatrikoita, hän voi kirjoittaa pornosivun hakukenttään ”fuck”-sanan lisäksi ”retro” tai ”80´s”. Ajalle tyypilliset ulkoiset ominaisuudet ovat muuttuneet erityiseksi kerronnan muodoksi, jolla pyritään saavuttamaan haluttu lisä kiihokkeen kehyskertomukseen!

2.Maksullisten palveluntarjoajien ilmaiset sisällöt. Maksulliset sivustot mainostavat toisinaan sisältöjään panemalla sisältöjään ilmaiseksi näytille (esim. College Fuck Fest tai Bang Bus). Usein filmit on leikattu trailerinomaisiksi tiiviiksi pätkiksi, joista voi saada kokonaiskuvan sisällöstä, mutta toisinaan palveluntarjoajat levittävät ilmaiseksi myös kokonaisia kohtauksia. Jälkimmäinen tapa näyttäisi olevan voimakas trendi markkinoidessa sisältöjä. Kerronnallisuuden näkökulmasta tämä tarkoittaa dramaturgisesti eheämpiä sisältöjä tarinafragmenttien sijaan. Tämä tendenssi on merkki siitä, että tarina koetaan tuottajatasolla yhä merkitykselliseksi osaksi pornografian viehätystä (vaikkakin varsinaiselle primäärifunktiolle alisteisessa asemassa olevaksi).

3.Amatöörien tarjoamat sisällöt. Usein yhdellä staattisella kameralla tai käsivaralta kuvattuja akteja. Amatööriklipeissä hakukriteerit ovat usein hyvin ylimalkaisia, eivätkä ne tai otsikko identifioi esiintyjiä millään tavoin. Oma, tähän alkuperään lukeutuva alalajinsa on amatöörifilmi, jossa esiintyy julkisuudesta tuttu henkilö. Tällöin filmin tagitus ja otsikointi on kuvaavaa ja mainostavaa. Tuotannollisesti amatöörifilmit edustavat usein seksin arkiestetiikkaa, mutta toisinaan kerronnallisuus saattaa rakentua erityisen fetissin tai poikkeavan lokaation ympärille.

4.Amatöörien tekemät ”mash-upit”. Yksi, joskin harvinaisempi pornosivuilta löytyvä videolaji on best-of-kollaasi, joka on usein kasattu jonkin tietyn spesifin aktin (useimmiten kasvoille laukeamisen) tai henkilön ympärille. Nämä videot koostuvat yhteen leikatuista pätkistä, ja ovat ehkä mainituista muodoista kaikkein vähiten narratiivisia.

Olen maininnut tagittamisen useaan otteeseen siitä syystä, että ilmainen pornografia on viihteen muoto, jossa tagitus ja otsikolla määrittely on monesti hallitsevassa roolissa luotaessa pornoartefaktin dramaturgista viitekehystä. Toisin sanoen parateksti luo joissakin pornon tapauksissa tarinaa enemmän kuin itse teos. Koska ilmainen pornosisältö toimii usein juurettomana, tämä käytäntö tekee videoista itsenäisempiä ja johonkin viitekehykseen liittyneitä. Ilman narratiivisuutta itse akti on ”kesken”, ”puolikas” ja ”merkityksetön”.

Populaarikulttuurin konventiot pornografiassa

Väitänkin, etteivät populaarikulttuurista sisäistetyt merkkikielen konventiot muutu dramaattisesti pornon äärellä, vaan katsoja vaatii ainakin alitajuisesti motiiveja toiminnalle. ”Ritari pelastaa prinsessan”, ”lavasteissa olevalla kiväärillä on ammuttava”, ”pahuus pohjaa traumaan” ja ”koulutyttö nussii opettajaa saadakseen parempia arvosanoja”. Perustelematon toiminta on sekavaa informaatiota, ja nautinnollinen viihde-elämys vaatii edes alkeellisen logiikan jota seurata. Täysin dramaturgisesti irrationaalinen teos ilman sulkeumaa tuottaa epätyydyttävän kokemuksen, ja porno jos mikä, pyrkii liikkumaan katsojan henkilökohtaisella mukavuusalueella. Täysin ilman kerrontaa toteutettu toiminta sotii niin vahvasti yleisiä käytäntöjä vastaan, että minimalistiset raamit ovat tarpeen.

”Couple fucking”-otsikko on jo tarina, joka on helppo ajatuksissa yhdistää parisuhdeseksiin. Koska otsikointi on vahva kerronnan muoto pornossa, se voi saada hyvinkin suuren vallan, vaikka se olisi ristiriidassa varsinaisen sisällön kanssa. Yksi hauska esimerkki on Spankwire -sivustolta löytyvä, katsotuimpien joukkoon lukeutuva video, jonka varsinainen tarina noudattaa hyvinkin perinteistä MILF -filmin kaavaa (Lyhenne fraasista: Mothers I´d Like to Fuck): klipissä äiti on pyytänyt poikansa luokkatoveria auttamaan jälkikasvuaan tämän matematiikan tehtävissä, mutta avusta ei tunnu olevan mitään hyötyä.

Apuri on jo kyllästynyt tehtäväänsä, ja valitteleekin äidille sen olevan mahdoton. Äiti yrittää suostutella apupoikaa jatkamaan tukiopetustaan ensin rahalla, mutta tämän kieltäydyttyä klipissä tartutaan haaruksiin ja aloitetaan seksi (aktin jälkeen poika suostuu jatkamaan matikan opettajan hommassaan). Se miksi videota on katsottu lähes neljä ja puoli miljoonaa kertaa, johtunee otsikoinnista. ”Sarah Palin Fucks Son´s Friend” lienee tarina, joka on vedonnut lukuisten pornonnälkäisten fantasioihin, ja luonut konnotaation, joka varmasti Yhdysvaltojen presidentinvaalien aikaan takasi jymymenestyksen. Tarinaa toki tukee se, että pääosan näyttelijätär muistuttaa Alaskan kuvernööri Palinia, mutta ilman otsikointia kohtaus olisi tuskin saanut niin suurta suosiota.

Pornon alatyyppejä ja stereotypioita

Tagituksessa viitataan usein aikaisemmin mainittuun pornon poeettiseen funktioon, joka näyttäytyy kehon käsittelyn muodossa. ”Fuck”, ”blowjob”, ”cumshot”, ”tits” ovat yhdet yleisimmin käytetyistä pornosivujen sisäisistä hakusanoista. Metakielellisiä funktioita, joilla katsoja voi tunnistaa pornon arkkityyppejä ja klipeissä esiintyviä hierarkioita, löytyy myös yleisesti. ”Brutal”, ”gangbang”, jopa ”rape” tuottavat hakutuloksia, joilla katsoja voi varmistaa toivomansa valtakuvauksen. ”Maid”-hakusanalla tagitettu filmi on todennäköisesti sellainen, jossa isäntä on palvelijaansa nähden hallitsevassa asemassa. Tagi viittaa suoraan filmin narratiiviseen rakenteeseen: klippi sisältää todennäköisesti varsin yksinkertaisen ja suoraviivaisen dialogin, jossa isäntä/vieras suostuttelee huonepalvelijaa tekemään lähempää fyysistä tuttavuutta.

Usein varsinkin uudemmissa pornofilmeissä esiintyvää dialogia leimaa suostuttelu. Tämä luo hyvinkin tunnistettavan dramaturgisen jännitteen. Usein klipeissä toinen osapuoli (yleensä nainen), ei ole aluksi suostuvainen seksiin, mutta jossain vaiheessa tilanne etenee usein pettingin kautta suuseksiin, ja siitä varsinaiseen penetraatioon. Teema voidaan tulkita representaationa varsin tunnistettavalle stereotypialle, jonka mukaan rakkauden/seksin eteen tulee nähdä vaivaa; malli on tuttu aina Hollywood-tuotannoista halpoihin päiväsarjoihin (ensin treffit/naisen pelastusoperaatio jättiläisapinan vallasta/kypsyyden todistus, sitten vasta hyväksynnän representaatio, avioliitto tai suudelma tms.). Tämän teeman ympärillä voidaan pohtia, ettei porno ole vain eristettyä ja käsitteellistettyä seksiä, vaan se pyrkii kuvaamaan tunnistettavia maailmoja, joiden seksuaalinormit noudattavat genrelle ominaisia lainalaisuuksia. Pornografia ei ole oma suljettu todellisuutensa, vaan se viittaa jatkuvasti oman maailmansa ulkopuolelle.

Maailma nähtynä pornografian kautta

On olemassa ajankohtaista pornoa, ammattiryhmiin tai opiskelijamaailmaan keskittynyttä pornoa, tietylle ikäryhmälle suunnattua pornoa. Pornossa harjoitetaan intertekstuaalisia viittauksia, jotta vallitsevaa sukupuolimoraalia voidaan rikkoa (viitaten ensin arkinormiin), ja jotta olisi mahdollista luoda kunnianhimoisempaa dramaturgista monikerroksellisuutta. Hyvänä esimerkkinä estetisoidusta ja kulttuuriympäristönsä tiedostavasta pornoartefaktista voidaan mainita tuore, 2008 valmistunut maailman kallein pornoelokuva Pirates II: Stagnetti´s Revenge, jossa ironisoidaan ja pornografisoidaan Pirates Of The Caribbean -elokuvasarjaa. Vaikka ilmaisen pornon maailmassa kerronnallisuus toki vähenee (jo tuotantoteknisistä syistä), pätevät siellä samat kuluttamisen logiikat kuin kaupallisessakin kontekstissa. Parhaimmillaan porno on ironista ja kantaaottavaa, ja vaikka seksuaalinen tyydytys näytteleekin pääosaa, se ei sulje välttämättä pois muita viihteeseen kuuluvia kokemuksia.

Parodia kerronnan keinona

Pornografian kyky luoda muita kuin aktiin osallisia symboleja ja käytäntöjä on rajallinen, koska muun kuin panemiseen liittyvän informaation välittäminen kuluttajalle on aikuisviihteen kontekstissa haasteellista. Tästä syystä porno ammentaakin kerronnallista symboliikkaansa muun populaarikulttuurin opettamasta merkkikielestä. Tämä on yksi syy parodian käyttöön pornon kerronnan metodina: kun pornografiassa viitataan piirroshahmoon, merkkihenkilöön tai tunnettuun sankariin, voidaan olettaa katsojan olevan tietoinen hahmoon liittyvistä ominaisuuksista ja semanttisista yhteyksistä. Näin ollen alkuperäinen teos on tehnyt jo ”opetustyön” ja pornoversio voi kerätä sen hedelmät laajentaen kerrontaa pornografiseen kontekstiin.

Löysin netistä klipin, jossa tehtiin pornoa lapsille suunnattujen Smurffit -animaatiohahmojen pohjalta: teos oli toteutettu maalaamalla näyttelijät sinisellä ihomaalilla, ja varustamalla heidät valkoisilla tonttulakeilla. Varsin suoraviivaisella merkkien lainaamisella, kerronnallisesti yksipuolinen akti oli saanut tason, joka laajensi teoksen aivan uusiin ulottuvuuksiin. Käsitteellisempiä narratiivisia ulottuvuuksia voi luoda kaikkien tunnistamilla symboleilla, jotka ovat täynnä voimakkaita tunne-, arvo- ja konnotaatiolatauksia. Pukemalla aikuisviihdenäyttelijöille maastoasut, saadaan aikaiseksi armeijafantasia, jonka asetelmat on helppo tunnistaa.

Pornografia on viihteen muoto, jonka tutkiminen on tärkeää. On kummallista kuinka vähän pornosta loppujen lopuksi keskustellaan rakentavasti. Erityisesti sen formaalien ominaisuuksien tutkiminen on tärkeää, koska aikuisviihteessä varsinaisen artefaktin ja kuluttajan välinen suhde on tiivis ja voimakkaasti toisen osapuolen hallitsema. Jotta pornografisen tietoisuuden kenttä ei olisi niin vahvasti pornon tuottajien hallitsema, tarvitaan dialogia, joka käsittelee muutakin kuin aikuisviihteen etiikkaa; pyritäänhän muidenkin elokuvan muotojen ilmaisua kehittämään. Keskustelu vain moraalisista kysymyksistä on debatti, josta pornon tekijöiden on mahdollista loppujen lopuksi kävellä tyynesti pois. Pornoa kulutetaan ja tuotetaan moralisoinnista huolimatta. Avoimempi metakritiikki aikuisviihteen ilmaisusta kehittää genreä, ja johtaa ehkä joku päivä siihen, että ”pizzapojalla” voisi olla muutakin sanottavaa kuin: ”haluaako tyttö maksutta ekstrasalamia”.

Linkit (7. toukokuuta 2009):

”Sarah Palin Fucks Son´s Friend”
http://www.spankwire.com /Sarah-Palin-Fucks-Son-s-Friend/video138598/
”The Smurf FuckFest
www.redtube.com/8399
www.pornhub.com

Kirjallisuus:

Roman Jakobsen: Closing Statements: Linguistics and Poetics (ed. Thomas Sebeok) MIT Press 1960
Michel Foucault: Seksuaalisuuden Historia: Gaudeamus 1998

Kirjoittaja on estetiikan 1. vuoden opiskelija ja toimittaja.