Tietosuojaseloste

Tämä on Kulttuuriyhdistys Mustekala ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.10.2019. Päivitetty 19.3.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Kulttuuriyhdistys Mustekala ry (y-tunnus 1984340-3)

Rahastonhoitaja Anne Rysti
rahastonhoitaja(at)mustekala.info

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
  • yhdistyslaki ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys yhdistyksessä, luottamustoimi yhdistyksessä)

Henkilötietoja kerätään alla mainituilla tavoilla:

  • käyttäjä on liittynyt Kulttuuriyhdistys Mustekalan jäseneksi, kannatusjäseneksi tai kirjoittajakuntaan
  • käyttäjä on kirjoittanut Kulttuurilehti Mustekalaan ja saanut kirjoituksestaan palkkion

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyksen jäsenyyteen ja palkkion maksuun liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien hallinnointi, yhteydenpito yhdistyksen ja toimituksen jäseniin sekä arkistoiminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

3. Kerätyt tiedot ja tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään.

Tiedot, jotka rekisteröity antaa ja tiedot joita asiakasrekisteri sisältää (tilanteesta riippuen, joko kaikki, tai vain osa seuraavista): nimi, kotikunta, yhteystiedot, henkilötunnus, verotustiedot, pankkitilin tiedot ja palkkion peruste. Tiedot säilytetään sähköisessä jäsenrekisterissä. Jäsenrekisteristä tai sen osista voidaan tehdä arkistointia varten tulosteita.

4. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa jäsenyyteen liittyvien etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien hallintaa varten sekä lain vaatimusten perusteella. Anonymisoituja tilastotietoja voidaan luovuttaa muille tahoille esimerkiksi avustushakemuksen yhteydessä.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kolmansien osapuolten pääsy tiedostoihin estetään. Palkkionmaksutiedosto ja luettelo yhdistyksen toimihenkilöistä on rahastonhoitajan ja sihteerin käytössä. Rekistereistä ei tehdä sähköisiä tiedostokopioita normaalia varmuuskopiota lukuun ottamatta.

6. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla ja rekisterissä joskus olleella henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyynnöt esitetään rahastonhoitajalle.

7. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla ja yhdistyksen toiminnasta eronneella henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). 

Tällä tarkoitetaan aktiivisessa käytössä olevaa rekisteritiedostoa. Arkistoon tehdyistä tulosteista ei kuitenkaan poisteta tietoja arkistoinnin toteuttamiseksi ja kirjanpitolain mukaisten velvoitteiden suorittamiseksi.

8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.