DigiDemo tukee ja kannustaa

DigiDemo-ohjelma täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Määrärahan tavoitteena on edistää mielekkäiden kulttuurisisältöjen ja -palveluiden kehittämistä sekä vastata digitalisoituvan yhteiskunnan kulttuuripoliittisiin tavoitteisiin. Avustukset myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille osoittamasta määrärahasta. Vastavalmistuneen tutkimuksen mukaan tukimuoto koetaan tärkeäksi, ja sillä näyttää olevan erityisen suuri merkitys uransa alussa oleville tekijöille.

Tarja Savolaisen DigiDemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007 – 2011 tutkii DigiDemo-ohjelman vaikuttavuutta kyseisinä vuosina. Selvityksen tavoitteena oli saada informaatiota siitä, minkälaiset yritykset, henkilöt ja hankkeet olivat osallistuneet DigiDemo-ohjelmaan, minkälainen on ollut tuettujen sisältöjen elinkaari sekä ohjelman liiketaloudellinen vaikuttavuus ja minkälaiseksi hakijat yleisesti kokivat ohjelman.

Kymmenen vuoden aikana tukea on jaettu noin 4 miljoonaa euroa runsaalle 400 hankkeelle. Hakemuksia on tullut kaikkiaan noin 1000 kappaletta. Tutkimuksesta kävi ilmi, että DigiDemo-tuki on ohjautunut niin henkilöiden kuin yritystenkin osalta luovan alan eri toimialoille. Pelit erottuivat selkeästi toimialana niin yritysten kuin henkilöiden joukossa. Kuten toimialojen, myös hankkeiden sisältöjen kirjo on erittäin laaja ja vain pelit ja yhteisöpalvelut muodostivat selkeästi omat ryhmänsä.

Tärkeimmäksi pääjakelukanavaksi on noussut internet. Tuen saajat ovat yleensä suurista kaupungeista ja niiden ympäristöistä. Suurin osa tukea saaneista yrityksistä on pieniä, alle viiden työntekijän yrityksiä.

Tutkimuksessa selvisi, että tuettujen hankkeiden tuotekehitys on edennyt hyvin. Yli puolet demo- tai pilottitukea saaneista hankkeista oli edennyt tuotantoon tutkimushetkeen mennessä. Myös konseptitukea saaneista suurin osa oli edennyt tuotantoon ja näistä puolet oli edelleen tuotannossa. Hankkeista 40 prosentilla oli demo- tai pilotti valmis tai valmisteilla. Koska tutkimukseen vastasivat ennen kaikkea uudet tuen saajat, monissa tapauksissa hankkeiden tuotantoprosessit olivat vielä kesken.

Vastaajat kokivat DigiDemo-ohjelman tärkeäksi. Tuella näyttääkin olevan erityisen suuri merkitys aloitteleville tekijöille ja tuella näyttää olevan pitkälti myös kannustava vaikutus. Vastaajien arvion mukaan DigiDemo-tuki näyttäisi vaikuttavan vain jonkun verran liiketoimintaan.

Yleisesti ottaen vastaajat kokivat ohjelman merkittäväksi ja olivat tyytyväisiä ohjelmaan kaikilla tutkituilla ulottuvuuksilla. Osa vastaajista kaipasi ohjelmalle suurempaa budjettia ja yksittäisille hankkeille suurempia tukia; osa taas puolusti useiden, vaikkakin pienten tukien myöntämistä. Demon jälkeiseen vaiheeseen kaivattiin voimakkaasti lisää niin taloudellista tukea kuin neuvontaa. Ylipäätään neuvontaa kaivattiin eri vaiheisiin lisää.

Tutkimuksen tulokset ovat hyvin samansuuntaisia vuosien 2003-2006 arvioinnin kanssa. Keskeisin ero tuloksissa koski pääjakelukanavia: käsillä olevassa tutkimuksessa tärkeimmäksi pääjakelukanavaksi osoittautui internet, kun edellisessä tutkimuksessa suurin ryhmä muodostui hankkeista, joissa sisältöä levitettiin useassa jakelukanavassa.

Tarja Savolainen 2011. Digidemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007 – 2011. Cuporen verkkojulkaisuja 9. ISBN 978-952-5573-36-7, ISSN 1796-9263.

www.cupore.fi/verkkojulkaisut_9.php

Lisätietoja antavat:

Tuotantoneuvoja Milla Moilanen, milla.moilanen(a)avek.kopiosto.fi, 040 900 9199 (tiistaisin klo 10–12)

Pääsihteeri Juha Samola, juha.samola(a)avek.kopiosto.fi, (09) 4315 2351

Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimiva Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria. Varat ovat pääasiassa peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään muun muassa dvd-levyistä ja digitaalisista videotallentimista. AVEK myöntää tukea elokuvan eri lajityyppien kehittelyyn ja kulttuurivientiin, audiovisuaalisen alan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi AVEK myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon. Opetus- ja kulttuuriministeriön DigiDemo- ja CreaDemo-määrärahoista tukea myönnetään kulttuuristen sisältöjen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämiseen.

Liitteet

tiedotedigidemotutkimus.pdf