Taideyliopistoon haetaan Kuvataideakatemian maalaustaiteen professoria

Taideyliopiston Kuvataideakatemian maalaustaiteen professori

Tehtävä täytetään ajalle 1.1.2014 – 31.12.2018

Hakuaika päättyy 19.4.2013 klo 15.

HAKUSELOSTE
MAALAUSTAITEEN PROFESSORI

Kuvataideakatemia täyttää Maalaustaiteen professorin tehtävän ajalle 1.1.2014-31.12.2018 hakumenettelyllä. Määräaikaisuuden perusteena on taidealan opetustehtävän luonne. Hakuaika tehtävään on 22.3. – 19.4.2013 klo 15.00. Maalaustaiteen professorin tehtävä sijoittuu maalaustaiteen koulutusohjelmaan.

Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät vuoden 2013 alussa vapaan taiteen yliopistoksi, jonka nimeksi tuli Taideyliopisto. Taideyliopiston Kuvataideakatemia on vapaan taiteen koulutusta antava akatemia, jossa voi suorittaa kuvataiteen kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon. Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat koulutusohjelmat ovat: maalaustaide, kuvanveisto, taidegrafiikka ja tila-aikataide. Kuvataiteen tohtorin tutkintoon johtava koulutus annetaan tohtorikoulutusohjelmassa.

Kuvataideakatemian opetuksen
päämääränä on antaa opiskelijoilleen perustavanlaatuista käytännön ja teorian tietoa, jonka avulla opiskelijat kehittyvät kuvataiteilijoiksi. Kuvataideakatemian yksilöllisyyttä korostavat opetusohjelmat sekä yliopiston pieni koko – opiskelijoita on noin 270 – tarjoavat opiskelijalle mahdollisuudet pitkäjänteiseen henkilökohtaiseen ohjaukseen ja itsenäiseen työskentelyyn opintojen aikana. Kuvataideakatemian opettajakunta koostuu aktiivisista taiteilijoista, jotka opetustyönsä ohessa harjoittavat omaa taiteellista työskentelyään säilyttäen elävän kontaktin kuvataiteen kenttään.
Keskeisin osuus opiskelua on oma taiteellinen työskentely ja sen arviointi. Kuvataideakatemiassa merkittävä osa opetuksessa on myös keskustelulla, jossa tarkastellaan teoksen muodon ja sisällön välistä suhdetta sekä tuon kokonaisuuden yhteisöllistä merkitystä. Keskustelun tarkoitus on avartaa ymmärtämään taiteiden välisiä yhteyksiä, niiden perinnettä ja historiaa sekä kytköksiä.
Maalauksen professori määrittelee maalauksen koulutusohjelman opetuksen suuntaviivat, edustaa erityisalaansa yliopiston hallintoelimissä ja ottaa kantaa alansa asiantuntijana.

Maalaustaiteen professorin tehtävät

Professorin tehtävänä on harjoittaa taiteellista työtä sekä antaa teoreettista ja taiteelliseen toimintaan perustuvaa opetusta ja ohjausta. Professorin tehtäviin kuuluu oman alansa kehityksen seuraaminen, vastuu opetuksen kehittämisestä sekä osallistuminen alansa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Maalaustaiteen professorin tehtävänä on erityisesti
• maalaustaiteen opetus ja sen kehittäminen
• erityisvastuu maisteriopiskelijoiden opetuksesta sekä yksilöllisestä ohjauksesta
• opinnäytteiden ohjaaminen ja tarkastaminen
• maalaustaiteen koulutusohjelman yhteinen suunnittelutyö
• osallistuminen Kuvataideakatemian kaikkien koulutusohjelmien ja yhteisten opintojen väliseen yhteistyöhön
• itsenäinen taiteellinen toiminta
• osallistuminen Kuvataideakatemian hallinnon toimintaan (muun muassa jäsenyys hallintoelimissä/toimikunnissa ja siitä aiheutuneet tehtävät sekä opiskelijavalinnat)
• yhteistyö muiden korkeakoulujen ja instituutioiden kanssa
• taiteen kehityksen seuraaminen sekä osallistuminen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
• muut professorille kuuluvat tai hänelle osoitetut tehtävät

Työaika ja palkkaus

Professorin työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on 1 600 tuntia vuodessa.
Professorin tehtäviä tarkennetaan ja niiden määrälliset suhteet vahvistetaan vuosittaisessa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Kelpoisuusvaatimukset

Maalaustaiteen professorin kelpoisuusvaatimuksena on taiteellinen ansioituneisuus ja pätevyys, hyvä opetustaito sekä laaja perehtyneisyys nykytaiteen kenttään ja maalaustaiteeseen. Tehtävään valittavan henkilön tulee tuntea maalaustaiteen historiaa ja teoriaa sekä kyetä arvioimaan maalaustaiteen merkitystä myös suhteessa yhteiskuntaan.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään taiteellisen pätevyyden ja kokemuksen lisäksi erityistä kiinnostusta ja innostusta opetusalueen ja koulutuksen kehittämiseen. Tehtävässä toimiminen edellyttää myös kykyä laajapohjaiseen yhteistyöhön.
Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Suomen ja ruotsin kielen taito osoitetaan Kuvataideakatemiassa määrätyllä tavalla. Erityisestä syystä voidaan myöntää vapautus kielitaitovaatimuksista.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja tehtäväalueen osaaminen, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus tai opetusnäytteellä osoitettu hyvä opetustaito. Yliopistotasoinen kokemus taiteen opetustyöstä katsotaan ansioksi.

Valintaprosessi

Hakuilmoitus julkaistaan 22.3.2013 Kuvataideakatemian kotisivuilla ja ilmoitustaululla. Hakuilmoitus voidaan
julkaista myös muissa kotimaisissa julkaisukanavissa. Hakuaika tehtävään on 22.3.-19.4.2013 klo 15.00 .
Opetustehtävien täyttöä valmistelee Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian opetus- ja tutkimusneuvosto sekä sen nimeämä tehtäväntäyttötyöryhmä. Opetus- ja tutkimusneuvosto päättää tehtäväntäytössä käytettävistä asiantuntijoista sekä opetusnäytteen ja haastattelun muodosta. Opetus- ja tutkimusneuvosto valitsee myös opetusnäytteisiin ja haastatteluihin kutsuttavat hakijat sekä valmistelee valintaehdotusta. Taideyliopiston rehtori päättää professorin valinnasta Kuvataideakatemian dekaanin esityksestä ja solmii työsuhteen valitun kanssa.
Yliopistolain (558/2009) mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijoiden esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27 – 29§.

Käytössä olevaan Kuvataideakatemian tehtäväntäyttöprosessiin saattaa tulla muutoksia Taideyliopiston
käynnistymisen myötä.

Hakeminen

Hakemukset ja hakemuksen liitteet pyydetään toimittamaan kolmena kappaleena. Kaikki hakuaineisto pyydetään toimittamaan englanninkielisenä mahdollisia kansainvälisiä asiantuntijoita varten. Kuvataideakatemia ei käännätä hakuaineistoa.

Hakemuksen tulee sisältää:
• kirjallinen selostus toimen kannalta merkittävistä taiteellisista ja opetuksellisista ansioista
• portfolio hakijan taiteellisesta toiminnasta tai muilla tavoin esitetty keskeinen valikoima otoksia hakijan taiteellisesta työskentelystä
• ansioluettelo, mukaan lukien osoitus kielitaidosta
• julkaisuluettelo

Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaanille osoitetut hakemukset toimitetaan postitse osoitteeseen: Taideyliopiston Kuvataideakatemia, kirjaamo, PL 10, 00097 Taideyliopisto. Hakuaika päättyy 19.4.2013 klo 15:00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Kuoreen merkintä: ”Maalaustaiteen professori”. Hakemusasiakirjoja ei palauteta postitse.
Hakuasiakirjat lukuun ottamatta arkistointikappaletta voi halutessaan noutaa Kuvataideakatemiasta hakuprosessin päätyttyä.

Lisätietoja antavat tehtäväntäyttötyöryhmän puheenjohtaja Päivikki Kallio (paivikki.kallio@kuva.fi) ja opintopäällikkö Sanna Yliheljo (sanna.yliheljo@kuva.fi).

Helsingissä 14.03.2013

Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani